ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

У сфері земельних відносин протягом 2018 року велася ро­бота щодо контролю за дотри­манням власниками земельних ділянок та землекористувачами вимог чинного законодавства, встановленого режиму викорис­тання земельних ділянок відпо­відно до цільового призначен­ня, зокрема в частині виявлення фактів самовільного захоплення земель загального користування Чабанівської селищної ради, не­цільового використання земель­них ділянок, та здійснювалися передбачені чинним законодав­ством України заходи, спрямова­ні на усунення виявлених пору­шень та притягнення порушників до відповідальності.

Важливим для наповнення міс­цевого бюджету було здійснення контролю за своєчасною та по­вною сплатою земельного подат­ку та орендної плати відповідно власниками земельних ділянок та землекористувачами.

Письмові звернення у 2018 році розглядалися своєчасно, та за ре­зультатами їх розгляду авторам надавались вичерпні та кваліфі­ковані письмові відповіді. Також вівся щоденний прийом грома­дян із різних земельних питань, від консультацій щодо порядку оформлення документів на зе­мельну ділянку, до вирішення земельних спорів між сусідами. При необхідності, здійснювалися виїзди депутатської комісії з пи­тань земельних відносин та охо­рони навколишнього середови­ща на місця з метою вирішення конфліктних ситуацій та надання обґрунтованих роз’яснень з поси­ланням на вимоги чинного зако­нодавства України.

За звітний період громадянам видано 55 довідок та близько 450 викопіювань з генеральних пла­нів смт Чабани та с. Новосілки.

На офіційному веб-сайті Ча­банівської селищної ради було створено розділ «Затвердже­на містобудівна документація», який поступово наповнюєть­ся інформацією, і завдяки якому кожен громадянин може безпе­решкодно ознайомитися з графіч­ною частиною всієї чинної місто­будівної документації, на основі якої відбувається розвиток і роз­будова території смт Чабани та с. Новосілки.

Протягом звітного періоду було пройдено процедуру вне­сення змін до генеральних пла­нів смт Чабани та с. Новосілки. З цією метою було розроблено та затверджено у відповідності до чинного законодавства наступну містобудівну документацію:

 • проект зміни до генерально­го плану селища Чабани Києво- Святошинського району Київ­ської області;
 • проект внесення змін до гене­рального плану села Новосілки Києво-Святошинського району Київської області.

Окрім внесення змін до існую­чої містобудівної документації, протягом 2018 року на замовлен­ня Чабанівської селищної ради було також розроблено і нову, а саме:

 • план зонування території (зонінг) смт Чабани Києво-Свя­тошинського району Київської області;
 • план зонування території (зо­нінг) с. Новосілки Києво-Свя­тошинського району Київської області.

У 2018 році, за ініціативи влас­ників земельних ділянок, на те­риторії Чабанівської селищної ради були розроблені та затвер­джені після громадських обго­ворень наступні детальні плани території:

 • детальний план території житлової забудови на площі 1,9 га

в межах вулиць Покровська та Юності в смт Чабани

Києво-Святошинського району Київської області;

 • детальний план території зе­мельних ділянок орієнтовною площею 2,16 га в межах вулиць Соборна, Молодіжна в селі Но­восілки Києво-Святошинсько­го району Київської області для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими паркін­гами та з вбудовано-прибудова­ними нежитловими приміщення­ми громадського, соціального та торгівельного призначення;
 • детальний план території зе­мельних ділянок для будівни­цтва автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслугову­вання водіїв та пасажирів, АГЗП в смт Чабани Києво-Святошин­ського району Київської області;
 • детальний план території зе­мельних ділянок для будівни­цтва та обслуговування багато­квартирних житлових будинків та для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів переда­чі електричної та теплової енер­гії (для розміщення котельні та багаторівневої парковки з вбу­довано-прибудованими примі­щеннями) в межах с. Новосілки Чабанівської селищної ради Киє­во-Святошинського району Київ­ської області;
 • коригування детального пла­ну території земельних ділянок для будівництва багатоквартир­ної, багатоповерхової житлової та громадської забудови, що розта­шована в смт Чабани, вул. Одесь­ке шосе, 6 Києво-Святошинсько­го району Київської області;
 • детальний план території для будівництва адміністратив­но-офісного центру з вбудовано- прибудованими приміщеннями, підземним паркінгом та розмі­щенням типографії по вул. Одесь­ке шосе № 3 в смт Чабани Києво-Святошинського району Київської області;
 • детальний план території зе­мельних ділянок для будівни­цтва житлового кварталу з не­повним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення в смт Чабани Києво-Святошинського району­Київської області;
 • проект внесення зміни до де­тального плану території в межах вулиць Озерної та Васильківської для будівництва багатоповерхо­вого житлового будинку в с. Но­восілки по вул. Озерній, 4А на території Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського ра­йону Київської області.

З метою впорядкування тери­торії та оформлення належним чином документів на землі ко­мунальної власності Чабанів­ської селищної ради, протягом 2018 року на замовлення Ча­банівської селищної ради було розроблено наступну проектну документацію:

 • проект землеустрою щодо від­ведення земельної ділянки в по­стійне користування Комуналь­ному підприємству «Чабанівська керуюча компанія житлово-кому­нальних послуг» Чабанівської се­лищної ради Києво-Святошин­ського району Київської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інф­раструктури (виробництва та роз­поділення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищен­ня та розподілення води), яка роз­ташована за адресою: смт Чабани, вул. Машинобудівників, 5;
 • проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Кому­нальному підприємству «Чаба­нівська керуюча компанія жит­лово-комунальних послуг» Чабанівської селищної ради Ки­єво-Святошинського району Ки­ївської області для розміщення та постійної діяльності Націо­нальної поліції України, її тери­торіальних органів, підприємств, установ та організацій, що нале­жать до сфери управління Наці­ональної поліції, яка розташова­на за адресою: смт Чабани, вул. Машинобудівників, 6-Д;
 • проект землеустрою щодо від­ведення земельних ділянок в по­стійне користування Комуналь­ному підприємству «Чабанівська керуюча компанія житлово-ко­мунальних послуг» Чабанів­ської селищної ради Києво-Свя­тошинського району Київської області для будівництва та об­слуговування інших будівель громадської забудови, які розта­шовані за адресою: смт Чабани, вул. Машинобудівників, 5, вул. Одеське шосе, 1-Д, вул. Ю ності, 1-Д;
 • технічна документація із зем­леустрою щодо поділу земель­ної ділянки, що знаходиться у постійному користуванні Ко­мунального підприємства «Но­восілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської селищної ради Ки­єво-Святошинського району Ки­ївської області для розміщення, будівництва, експлуатації та об­слуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, розташованих за адресою: с. Новосілки, вул. Озерна, 23-А;
 • проект землеустрою щодо від­ведення земельної ділянки, що знаходиться у постійному корис­туванні Комунального підпри­ємства «Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського ра­йону Київської області, цільове призначення якої змінюється із земель для розміщення, будівни­цтва, експлуатації та обслугову­вання будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії на землі для будівництва і обслуговування паркінгів та ав­тостоянок на землях житлової та громадської забудови, розташо­ваної за адресою: с. Новосілки, вул. Озерна, 23-А.

10

назад 9 стр.   далі 11 стр.