ВІЙСЬКОВООБЛІКОВА РОБОТА

Питання військовооблікової роботи та військової підготов­ки – одне з головних на порядку дня у виконавчій роботі та пе­ребуває на особистому контролі селищного голови.

Військово-обліковим бюро виконавчого комітету Чаба­нівської селищної ради у 2018 році проведена робота з юнака­ми 2001 року народження для отримання приписного свідо­цтва. Так, у січні 2018 року юна­ки, яким виповнилося 16 років, пройшли комісію для отриман­ня приписного свідоцтва. На 28 юнаків було оформлено особо­ві справ до приписної дільни­ці Києво-Святошинського рай­військкомату (далі-РВК).

За списком, поданим з РВК, за весняним призовом, підляга­ли призову на строкову військо­ву службу 101 юнак 1991-1998 р. народження та за осіннім при­зовом - 117 юнаків, які прожи­вають на території населених пунктів Чабанівської селищ­ної ради. Із них, відповідно до плану РВК від Чабанівської се­лищної ради було заплановано відправити із них на військову службу 7 осіб. Проведено опові­щення по двом населеним пунк­там с. Новосілки, смт Чабани та вручені повістки. Також було проведено додаткове оповіщен­ня призовників сумісно з пра­цівниками РВК. Загалом, опо­віщено 80 осіб. За результатами оповіщення прибуло на медич­ну комісію 38 осіб, 45 юнакам відстрочено військову служ­бу на підставі наданих довідок. Києво-Святошинською район­ною і Київською обласною вій­ськовою комісією відправлено у 2018 році до Збройних Сил України на строкову військо­ву службу від Чабанівської се­лищної ради 4 призовники, що є більше на 2 особи у порівнянні з 2017 роком.

Сформовано повідомлення до Національної поліції на розшук 34-х осіб призовного віку.

Відповідно до плану РВК у 2018 році на службу за контр­актом було заплановано відпра­вити 8 осіб, з них було направ­лено до військового комісаріату 2 особи для оформлення до­кументів, але, на жаль, жоден з них не отримав дозволу для проходження військової служби за контрактом.

У квітні 2018 року завідува­чем військово-облікового столу розпочато звірку з Києво-Свя­тошинським РВК військово- зобов’язаних осіб, які пере­бувають на обліку. У ході перевірки підтверджено дані, що 2052 військовозобов’язані особи проживають на території ради, що на 86 осіб більше у по­рівнянні з 2017 роком.

Категорії військовозобов’язаних осіб, які перебувають на об­ліку в РВК:

  • 61 воїн, (учасники антите­рористичної операції (АТО) та операції об’єднаних сил (ООС)
  • 13 воїнів-інтернаціоналістів
  • 5 учасників ІІ-ї Світової війни.
  • 43 військовозобов’язаних жінки
  • 406 військовозобов’язаних офіцерів
  • 235 призовників на стро­кову військову службу
  • 846 осіб - вільні ресурси
  • 256 осіб обмежено - придатних
  • 187 осіб - спецоборони (команди)

У звітному періоді проводи­лась інформаційно-агітаційна робота по призову на військо­ву службу за контрактом, пері­одично розміщувалась реклама на офіційному сайті Чабанів­ської селищної ради, в місце­вій газеті «Розвиток Київщи­ни», на інформаційних стендах Чабанівської селищної ради, в місцях скупчення населен­ня та на зупинках громадсько­го транспорту, було замовлено та розповсюджено 2000 флаєрів з інформацією щодо військової служби за контрактом.

6

назад 5 стр.   далі 7 стр.