РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Важливою ланкою діяльнос­ті селищної ради і виконавчого апарату є робота зі зверненнями громадян. Визначено дні прийо­му головою селищної ради та його заступниками. Фактично ж прийом громадян проводиться щоденно.

Звернення громадян певною мірою забезпечують постій­ний зв’язок між керівництвом селищної ради та мешканцями наших населених пунктів, нада­ють можливість через проблеми окремого заявника бачити про­блему громади.

Протягом звітного періоду до селищної ради на особистий прийом до голови та заступни­ків голови звернулося 680 гро­мадян, що на 402 особи (37%) менше в порівнянні з 2017 ро­ком. Всього надійшло звернень - 2215, що на 375 звернень (14%) менше в порівнянні з минулим звітнім періодом, у т. ч. з них: колективних – 18, від учасни­ків війни, інвалідів, учасників бойових дій - 223, від ветеранів праці - 915, від «дітей війни» - 180, від членів багатодітних сі­мей, одиноких матерів - 57, від учасників аварії на ЧАЕС – 136 звернень.

У зверненнях порушено 2306 питань, що на 504 (18%) менше ніж у 2017 році. Це різні питан­ня, у т. ч.: 403 - з питань аграрної політики та земельних відно­син, 811 – с оціального з ахис­ту, 121 - з охорони здоров’я, 46 – з питань комунального госпо­дарства, 324 - з питань житлової політики, 14 - з екології, 20 - з законності та охорони правопо­рядку. За звітний період - 2094 питань (94%) було вирішено позитивно.

Переважна кількість заяв, як і в минулому звітному періо­ді, були від громадян на пред­мет присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. Таких заяв було - 58. Про надання дозволу на звільнення від оплати за хар­чування дітей в дошкільних на­вчальних закладах «Дзвіночок» та «Яблучко» за пільгами мало­забезпечених сімей, за пільгами учасників бойових дій, багато­дітних сімей – 16 заяв, з питань поліпшення житла та взяття на квартирний облік за звітний пе­ріод, звернулось 16 громадян, які за рішенням виконкому були взяті на квартирний облік як за пільгами учасників бойових дій в зоні АТО, за пільгами багато­дітних сімей, інвалідів, так і на загальних підставах.

1451 громадян звернулися за матеріальною допомогою, що на 251 особу (21%) більше, ніж у минулому році, яким ви­дано грошову допомогу на за­гальну суму – 982,6 тис. грн., у т.ч.: 27 осіб учасників бойо­вих дій в зоні АТО, яким ви­дано грошову допомогу на за­гальну суму 40500 тис. грн. На виконання Програми «Турбо­та», затвердженої Чабанівською селищною радою, та за актив­ної співпраці виконавчого апа­рату з ветеранськими організа­ціями, в 2018 році, було надано грошову допомогу 668 ветера­нами війни та праці, з нагоди ювілейних та пам’ятних дат на загальну суму 133 600 тис. грн., 87 особам потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС вида­но 43 500 тис. грн. Батькам 69 новонароджених дітей видано 34 500 тис. грн.

У 2018 році Чабанівською се­лищною радою на реалізацію Програми «Про направлення ді­тей смт Чабани та с. Новосілки на оздоровлення та відпочинок» з селищного бюджету викорис­тано 399,8 тис. грн.

На звернення громадян та установ до виконавчого коміте­ту Чабанівської се­лищної ради складено 48 харак­теристик для подання за місцем вимоги. Надано 2352 відповіді на листи від громадян, органів влади, установ та організацій, у т.ч. направлено 120 листів до державних органів влади та від­повідних міністерств.

Складено та опрацьовано ви­конання 40 п риписів п ро п ору­шення благоустрою на терито­рії ради.

Організовувалися та проводи­лися культурно-масові заходи та готувалися відзнаки (Подя­ки так Грамоти) нашим меш­канцям для вручення з нагоди Днів села та селища, професій­них свят, загальнодержавних свят та пам’ятних дат. Протягом року було відзначено 225 жите­лів смт Чабани та с. Новосілки.

4

назад 3 стр.   далі 5 стр.