ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

На території селищної ради в 2018 році, як і в попередні періо­ди, функціонували 2 амбулаторії загальної практики сімейної ме­дицини (АЗПСМ), які є в підпо­рядкуванні району та розміщені в приміщеннях Інститутів НААН України - Землеробства в смт Ча­бани та Садівництва - в с. Ново­сілки. Також функціонував пункт екстреної медичної допомоги, який обслуговує ще 8 населених пунктів Києво-Святошинського району, прилеглих до смт Чабани.

Упродовж своєї каденції, та в 2018 році зокрема, Чабанівська селищна рада клопотала перед НААН України про передачу ви­щевказаних приміщень із держав­ної в комунальну власність, так як це стало нагальною потребою для нашої громади. Як альтерна­тивний варіант – ми просили ви­ділити земельну ділянку для бу­дівництва сучасного медичного центру для надання медичних по­слуг двом населеним пунктам. На жаль, відповіді немає, але ми дуже сподіваємось, що питання буде ви­рішено на користь нашої громади.

У вересні 2018 році Чабанівська АЗПСМ почала працювати в ін­шому корпусі у виділеному при­міщенні Інституту землеробства, в якому за рахунок районних ко­штів було проведено капітальний ремонт та закуплено необхідне медичне обладнання.

Станом на 01.01.2019 року ліка­рями Чабанівської АЗПСМ укла­дено понад 2 000 декларацій та лікарями Новосілківської амбула­торії – понад 2600.

В АЗПСМ обох населених пунк­тах працюють по одному сімейно­му лікарю та педіатру. В Чабанах ще один педіатр на 0,5 ставки, що складає 85% укомплектованості. Середній медичний персонал в обох АЗПСМ укомплектований на 80%. Загальна кількість працівни­ків – 15 осіб в АЗПСМ смт Чабани та 10 - в АЗПСМ с. Новосілки.

Кожна АЗПСМ має кабінет сімейного лікаря і маніпуляційну для прийому дорослих та кабінет лікаря і маніпуляційну для дітей, кабінет акушера, клініко-діагнос­тичну лабораторію та стоматоло­гічні кабінети.

Також кожна АЗПСМ осна­щена всім необхідним медич­ним обладнанням: електро­кардіографом з вбудованою телеметричною системою, клініч­ним аналізатором для проведення лабораторних досліджень, сучас­ними комп’ютерами з приладами для телемедицини та принтера­ми, ростомірами (вертикальними та горизонтальними), вагами (під­логовими та дитячими).

Лікарі забезпечені сумками сі­мейного лікаря, які укомплекто­вані стетоскопами, тонометрами з дитячою та дорослою манжет­ками, неврологічними молоточ­ками, отоскопами, пульсокси­метрами, гемоглобінометрами, глюкометрами, фетальним до­плером, кровоспинним джгутом, спірометром.

Амбулаторія забезпечена за­хищеним інтернет-доступом. Та­кож є в наявності медична інфор­маційна система «Медстар», що дає змогу реалізовувати програ­му державного реформування ме­дичної галузі.

В наявності є санітарний тран­спорт для обслуговування пацієн­тів вдома.

15

назад 14 стр.   далі 16 стр.