ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

На території діє 2 заклади дошкільної освіти (ЗДО), які з 01.01.2015 р. фінансуються з ра­йонного бюджету та є розпоряд­никами коштів другого рівня. Фінансування на поточні видат­ки надходить з районного бю­джету. Крім державних дитячих установ, діють 3 Центри дитя­чого розвитку.

ЯСЛА-САДОК «ЯБЛУЧКО» С. НОВОСІЛКИ

У ЗДО «Яблучко» с. Новосілки станом на 01.01.2019 року вихову­ється 280 дітей, у 8 вікових групах. Працює 45 працівників, у т.ч. 22 – педагогічного персоналу.

У всіх вікових групах створе­не належне предметно-дійове се­редовище. Заклад працює за Про­грамою «Дитина». Старші групи дошкільного віку – за оновленою програмою «Впевнений старт». Ча­банівська селищна рада здійснила методичне забезпечення ЗДО - на кожну дитину придбано 90 комп­лектів для 3-х старших груп з усіх розділів Програми. ЗДО «Яблучко» - єдиний навчальний заклад у Київ­ській області, який повністю забез­печений методичними матеріалами за програмою «Впевнений старт».

На базі закладу проведено 5 ра­йонних методичних заходів для педагогів Києво-Святошинсько­го району: для вихователів - мето­дистів, для інструкторів з фізичної культури, практичних психологів, музичних керівників та виховате­лів. У 2018-2019 навчальних роках на базі закладу працює обласна пе­дагогічна студія з теми «Лепбук для реалізації ідей сталого розви­тку дітей дошкільного віку» для педагогів Київської області.

Створена потужна система гурт­кової роботи за різними напряма­ми розвитку:

- з англійської мови

- співочий

- гурток декору та дизайну

- дитячого шейпінгу

- танцювальний

Унікальним в ЗДО «Яблучко» є те, що відповідно до Закону Украї­ни «Про Дошкільну освіту» в уста­нові налагоджена особлива робота з батьками, яка полягає в актив­ній співучасті батьків в освітньому процесі. Діє театральний гурток за участю батьків.

Традиційно, щорічно прохо­дить конкурс професійної май­стерності педагогів та фестиваль дитячої творчості «Яблучко» має таланти!».

Створений власний сайт в інтер­нет-мережі, який по наповненню у 2018 році зайняв І місце серед до­шкільних установ Києво-Свято­шинського району.

Протягом 2018 року витрачено ко­штів за рахунок селищного бюдже­ту в сумі 248,00 тис. грн., у т.ч. на:

- придбання комп’ютерної техні­ки на суму 48,00 тис. грн.;

- придбання побутової техніки на суму 50,00 тис. грн.;

- розробку проектно-кошторис­ної документації та проведення експертизи проекту на капіталь­ний ремонт тротуарів на суму 39,00 тис. грн.;

- розробку проектно-кошторис­ної документації та проведення експертизи проекту на капіталь­ний ремонт коридорів на суму 31,00 тис. грн.;

- придбання телевізора на суму 30,00 тис. грн.;

- встановлення дверей на суму 50,00 тис. грн.

ЯСЛА-САДОК «ДЗВІНОЧОК» смт ЧАБАНИ

ЗДО «Дзвіночок» у смт Чаба­ни виховує дітей віком від 2,5 до 7-ми років. Працює в устано­ві 68 працівників, у т.ч. 33 – пе­дагогічного персоналу.

Всього в дитячому садку ста­ном на 01.01.2019 року вихову­ється та навчається 406 дітей в 10-ти вікових групах, у т.ч.: 1 - для дітей ясельного віку, 3 гру­пи –діти молодшого дошкільно­го віку, 3 групи- діти середнього дошкільного віку; 3 групи -діти старшого дошкільного віку.

В 2 018-2019 н авчальному році заклад працює над пробле­мою: «Забезпечення індивіду­ального підходу у формуванні особистості».

У 2018 році проведено І об­ласний семінар-практикум, ра­йонний семінар вчителів-лого­педів, семінар для інструкторів з фізичного виховання та ЛФК. Протягом 2018 року організо­вувалися та проводилися свята Стрітення, свята для мам, Вели­кодні розваги, свято до Дня за­хисту дітей, свято Осені, веселу ярмарку за участю батьків, ко­зацькі розваги, українські ве­чорниці, День Святого Миколая з подарунками, Новорічні ранки з подарунками.

Враховуючи нагальні потреби ЗДО, протягом 2018 року з бю­джету Чабанівської селищної ради профінансовані капіталь­ні в идатки н а з агальну с уму 541,1 тис. грн., у т.ч. на:

- капітальний ремонт сис­теми пожежної сигналізації – 55,00 тис.грн;

- встановлення вхідних две­рей – 73,00 тис. грн;

- встановлення системи відеоспостереження – 125,00 тис. грн;

- протипожежну обробку дерев’яних елементів горища – 50,00 тис. грн;

- проведення ремонту праль­ної машини – 18,00 тис.грн;

- розробку проектно-кошто­рисної документації на капі­тальний ремонт тротуарів – 36,00 тис. грн;

- розробку проектно-кошто­рисної документації на капіталь­ний ремонт цоколя та вхідних груп та навісів – 40,00 тис. грн;

придбання:

  • меблів та обладнання - 124,1 тис. грн.
  • побутової техніки - 24,0 тис.грн.

 

Тісна співпраця ЗДО з Чаба­нівською селищною радою до­помагає реалізовувати завдан­ня державної політики в сфері дошкільної освіти, забезпечу­вати в ЗДО, які знаходяться на території селищної ради, ком­фортні умови для дошкільнят та працівників.

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЧАБАНІВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ»

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Чабанівська дитяча школа мистецтв» (далі – Школа мистецтв), який розмі­щений в с. Новосілки та його фі­лія - в смт Чабани, не перебуває в підпорядкуванні Чабанівської селищної ради, але ми знаходимо можливості надавати цій Школі потрібну підтримку. Станом на 01.01.2019 р. у Школі мистецтв на­вчається 460 учнів віком від 5-ти до 15 років та працює 37 виклада­чів. Діти навчаються за різними напрямами: «музичні інструмен­ти», «хореографія», «образотвор­че мистецтво». У 2018 році кращі вихованці Школи мистецтв взя­ли участь у 27-ми різних Міжна­родних та Всеукраїнських мис­тецьких конкурсах, обласному фестивалі-конкурсі «Дебют» на яких неодноразово виборювали «Гран-прі» та займали призові місця. До дня селища Чабани та Дня села Новосілки Чабанівська селищна рада відзначала викла­дачів Школи мистецтв та учнів – переможців конкурсів, які про­водилися в рамках святкових за­ходів. Викладачі та учні є постій­ними учасниками культурних заходів, які проводяться на тери­торії ради.

14

назад 13 стр.   далі 15 стр.