БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Забезпечення фінансового бла­гополуччя місцевого бюджету - одна із найважливіших сторін в роботі Чабанівської селищної ради. Селищний бюджет на 2018 рік не повністю задовольняє по­треби населених пунктів, але відносно запланованого, вико­наний на 106,6 %, що дозволило додатково розподілити кошти на потреби громади.

Формування показників се­лищного бюджету за 2018 рік здійснювалось відповідно до правових і методологічних норм, визначених у Бюджетному та По­датковому кодексах України, За­коні України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Протягом звітного періоду надходження до селищного бю­джету суттєво зросли, що дало можливість фінансувати як ви­датки, передбачені місцевим бю­джетом, так і надавати субвенції на об’єкти і заклади, що фінансу­ються з бюджетів інших рівнів, а також вживати заходи, спрямо­вані на забезпечення соціального захисту мешканців громади.

ДОХІДНА ЧАСТИНА

За підсумками роботи 2018 року, дохідна частина зведено­го бюджету за рахунок усіх дже­рел доходів селищного бюдже­ту складає 93 387,8 тис.грн., що становить 115,1 % до уточнених показників на рік (понадпланово надійшло 9 225,1 тис. грн.)

До загального фонду се­лищного бюджету надійшло 68 227,3 тис.грн. з урахуван­ням трансфертів, (у 2017 році - 66 852,8 тис.грн.), у тому числі:

 • податкові надходження – 47 618,1 тис.грн.; (у 2017 році - 40 727,4 тис.грн.),
 • неподаткові надходження – 415,1 тис.грн.; (у 2017 році - 26,6 тис.грн.)
  • офіційні трансферти – 20 194,1 тис.грн. (у 2017 році - 26 098,7 тис.грн.), а саме:
 1. інші субвенції з районного бюджету – 14 150,7 тис.грн.,

в тому числі:

а) на утримання дошкіль­них навчальних закладів в сумі – 13 802,4 тис.грн.,

б) на утримання клубно­го закладу «Центр культу­ри та дозвілля» смт Чабани - в сумі 345,7 тис.грн.,

 1. субвенції з м ісцевого б ю­джету на соціально-економіч­ний розвиток відповідно суб­венції з державного бюджету на будівництво Чабанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів надійшло – 6 046,0 тис.грн.

До спеціального фонду се­лищного бюджету надійшло в 2018 р. - 25 160,5 тис.грн., у тому числі:

- надходження коштів па­йової участі у розвитку інфра­структури населеного пункту – 6 384,5 тис.грн.,

- інші субвенції з районно­го бюджету місцевим бюдже­там на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 17 400,0 тис.грн., а саме:

  1. На будівництво Чабанів­ської ЗОШ І-ІІІ ступенів надій­шло – 10 000,0 тис.грн.
  2. На капітальний ремонт ву­личного освітлення в смт Чабани та с. Новосілки - 1 800,00 тис.грн.
  3. На реконструкцію та ка­пітальний ремонт доріг в смт Чабани та с. Новосілки – 5 600,00 тис. грн.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Впродовж 2018 року бюджето­утворюючими надходженнями до селищного бюджету є податкові надходження:

акцизний податок, який з 1 січня 2015 року, відповідно до За­кону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів Украї­ни щодо податкової реформи» за­проваджено з роздрібного про­дажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові виро­би, нафтопродукти та інше пали­во)», відповідно до пункту 16 час­тини першої статті 64 Бюджетного кодексу України відповідний по­даток зараховується до загального фонду бюджету селища та є одним з найвагоміших за обсягом джерел його наповнення, питома вага яко­го у звітному 2018 році становить 42,3%. За результатами 2018 року до селищного бюджету надійшло 20 332,6 тис. грн. акцизного по­датку, річні показники виконано на 113,4%.

місцеві податки (податок на нерухоме майно відмінне від зе­мельної ділянки, сплачений юри­дичними та фізичними особам, земельний податок з юридичних та фізичних осіб, орендна плата з юридичних та фізичних осіб, єди­ний податок з юридичних та фі­зичних осіб), які становлять 56,8% селищного бюджету. За результа­тами 2018 року до селищного бю­джету надійшло 27 267,6 тис. грн., річні показники виконано на 105,8 %, у т. ч.:

 • податок на нерухоме майно від­мінне від земельної ділянки спла­чений юридичними та фізични­ми особами – 2 768,9 тис. грн.;
 • земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 931,3 тис. грн.;
 • орендна плата з юридичних осіб – 7 647, 4 тис. грн.;
 • орендна плата з фізичних осіб – 177, 3 тис. грн.
 • єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 15 210,8 тис.грн.

 

Неподаткові надходжен­ня у 2 018 р оці з росли н а 380,1 тис. грн. за рахунок над­ходжень адміністративних збо­рів та платежів від надання ад­міністративних послуг ЦНАП смт Чабани.

Завдяки співпраці Чабанівської селищної ради з Державною по­датковою і нспекцією з п итань виявлення неплатників податків і зборів орендарями, постійному контролю та моніторингу даного питання, вдалося суттєво збіль­шити бюджет Чабанівської се­лищної ради.
Порівняно з 2018 роком, над­ходження податків і зборів, обов’язкових платежів до загаль­ного фонду селищного бюджету збільшилось на 7 279,2 тис.грн. або на 17,8 %.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Основними джерелами надхо­джень до спеціального фонду-бю­джету розвитку в поточному році є:

 • надходження коштів пайо­вої участі у розвитку інфра­структури населеного пунк­ту які становлять 43,5% від надходжень за 2018 рік, а саме – 6 384,5 тис. грн.
 • інші субвенції з район­ного бюджету, які ста­новлять 69,2% від надхо­джень за 2018 рік, а саме – 17 400,00 тис. грн.

 

Також за 2018 рік до селищного бюджету надійшло:

 • екологічного податку – 8,57 тис. грн.,
 • плати за послуги, що нада­ються бюджетними уста­новами – 1 333,9 т ис. г рн. (батьківська плата).
  Всього з початку року до спеці­ального фонду селищного бюдже­ту надійшло 25 160,5 тис. грн., планові показники виконано на 124,8 %.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ, ТИС. ГРН.

 


На закінчення, хочу подякувати моїй команді, депутатам селищної ради, виконавчому комітету, керівникам підприємств, установ та організацій, громадським організаціям, всім жителям нашої громади, хто підтримував і допомагав селищній раді у виконанні заходів по соціально-економічному розвитку, хто не словами, а справами доводив свою небайдужість до становлення і розвитку нашої громади. Сподіваюсь на подальшу співпрацю і взаєморозуміння!

З повагою, голова Чабанівської селищної ради, Олександр Киризлієв

 

25

назад 24 стр.