Герб України

« Затверджено»
Рішенням 2 сесії сьомого скликання
No49 від«19» листопада 2015 року
Чабанівської селищної ради
Голова О.Ф. Киризлієв

РЕГЛАМЕНТ


Чабанівської селищної ради сьомого скликання


Розділ 1.   Загальні положення

Стаття 1.

  Порядок діяльності Чабанівської селищної ради (надалі селищної ради), її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими чинними законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 2.

  Регламент селищної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради підготовки нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

Стаття 3.

  1. Засідання селищної ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

  2. У роботі сесії ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об'єднань громадян, засобів масової інформації, члени громади.

  3.Гласність засідань забезпечується розміщеннямрішень на офіційному веб-сайті (chabany-rada.gov.ua), а також відкритим доступом до її пленарних засідань і засідань постійних комісій

Стаття 4.

  Селищна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси громадян селища Чабани та села Новосілки. Чабанівська селищна раданаділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Стаття 5.

  Здійснення радою своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.

Стаття 6.

  Робота селищної ради ведеться українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати мовою, зрозумілою для всіх депутатів.

Стаття 7.

  1. Перед початком проведення пленарного засідання селищної ради піднімаються Державний Прапор України та Чабанівської селищної ради.

  2. Пленарне засідання селищної ради розпочинається та закінчується виконанням гімну України.

Розділ 2.   Організація роботи селищної ради

Стаття 8.

  1.Селищна рада проводить свою роботу сесійно відповідно до ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Сесія складається з пленарних засідань

  2. Засідання сесії селищної ради розпочинається о 15 годині, закінчується о 20 годині з перервами по 15 хвилин через кожні дві години роботи. Сесія може бути продовжена за рішенням депутатів селищної ради. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів та присутніх осіб.

Стаття 9.

  У разі потреби, рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання в продовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення посадових осіб, тощо.

Стаття 10.

  1. Першу сесію селищної ради скликає і веде голова Чабанівської селищної виборчої комісії Києво-Святошинського району Київської області не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Він інформує раду про підсумки виборів селищного головита депутатів і визнання їх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови, відповідно до статті 42Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

  2. Для підготовки пропозиції щодо порядку проведення першої сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд, голова Чабанівської селищної виборчої комісії формує підготовчу депутатську групу від обраних депутатів.

Стаття 11.

  На розгляд першої сесії обов’язково виносяться наступні питання:
  1)про результати голосування і підсумки виборів селищного голови;
  2)про результати голосування і підсумки виборів депутатів селищної ради.

Стаття 12.

  За пропозицією новообраного селищного голови до порядку денного першої сесії можуть бути додатково включені наступні питання:
  1)про обрання секретаря селищної ради, затвердження заступника селищного голови;
  2)про утворення постійних комісій;
  3)про утворення виконавчого апарату ради, затвердження його структури,чисельності та витрат на утримання;
  4)про затвердження регламенту ради.

Стаття 13.

  1. Сесія селищної ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності –не рідше ніж один раз на місяць та проводять свою роботу в порядку передбаченому ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Регламентом.

  2. У разі неможливості селищним головою скликати сесію ради, сесію скликає секретар селищної ради на підставі п.3 ст.50, ч. 6 ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

  3. Сесія селищної ради також скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 14.

  1. Секретар селищної ради за 10 днів до скликання сесії попередньо інформує депутатів селищної ради про скликання сесії та матеріали до порядку денного.

  2. Розпорядження селищного голови чи пропозиції (у передбачених ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні")про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

  3. Пропозиції про скликання сесії селищної ради, подаються селищному голові із за-значенням питань із проектами документів, розгляд яких пропонується.

Стаття 15.

  Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 16.

  Пропозиції щодо питань на розгляд можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, та депутатами ради.

Стаття 17.

  Протоколи сесії селищної ради підписуються селищним головою, у разі його відсутності – секретарем ради.

Розділ 3.   Порядок денний сесії

Стаття 18.

  Проекти порядку денного, рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали надсилаються депутатам не пізніше як за три дні до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках (введення військового стану, стихійне лихо, техногенна катастрофа,розгляд питання що потребує нагального вирішення) – перед початком роботи сесії.

Стаття 19.

  Пропозиції кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подаються секретарю селищної ради за 10 днів до сесії, (а в разі коли сесія проводиться в більш короткий строк, завчасно до початку сесії) супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання, та розглядається попередньо постійними комісіями ради. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими.

Стаття 20.

  Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного строку, або під час чергової сесії, вносяться на розгляд селищної ради у виняткових випадках за рішенням ради.

Стаття 21.

  Питання затвердженого порядку денного сесії селищної ради розглядаються за два дні перед сесією (а у випадках передбачених статтями 18, 19 Регламенту безпосередньо перед початком сесії) за участю: селищного голови, секретаря селищної ради, голів постійних комісій або їх заступників,які визначають узгоджений порядок денний селищної ради на підставі підготовлених матеріалів до розгляду на пленарному засіданні ради.

Розділ 4.   Засідання селищної ради

Стаття 22.

  Сесію селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості скликати сесію ради у строки, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія скликається - секретарем селищної ради.
  У випадку,коли сесія селищної ради скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету селищної ради, за відсутності голови та/або секретаря ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

Стаття 23.

  Головуючий на пленарному засіданні ради:   1)відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях селищної ради;
  2)оголошує заяви, повідомлення, інформацію;
  3)вносить на обрання проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів внесення питань, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
  4)оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
  5)надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;
  6)створює рівні можливості депутатам, депутатським групам для участі в обговоренні питань;
  7)ставить питання на голосування, оголошує його результати;
  8)забезпечує дотримання Регламенту селищної ради всіма присутніми на засіданні;
  9)робить офіційні та інші повідомлення;
  10)забезпечує порядок в залі засідання ради;
  11)здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

Стаття 24.

  Для організації пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Стаття 25. Запрошення на сесію

  1. На пленарному засіданні селищної ради можуть бути присутніми депутати обласної, районної ради, голова районної державної адміністрації. При необхідності на засідання сесії селищної ради запрошуються представники політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, преси, а також інші особи в залежності від обговорюваного питання.
  2. Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій формується список запрошених. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію. Для запрошених на сесію осіб відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.
  3. Запрошені повинні утриматися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутнім на засіданні.

Стаття 26.

  При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

Розділ 5.   Прийняття рішень

Стаття 27.

  1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення селищної ради приймаються на пленарному засіданні їх обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбаченим регламентом.
  2. Рішення селищної ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на ньому.
  3.При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 28.

  Рішення ради приймаються відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 29.

  Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань.

Стаття 30.

  Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 31.

  Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 32.

  1.Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення. Копії рішень ради та розпоряджень селищного голови надаються за письмовими зверненнями в порядку визначеному законодавством.
  2.Копії рішень ради та розпоряджень селищного голови відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обов’язково публікуються офіційному веб-сайті (chabany-rada.gov.ua).

Розділ 6.   Порядок надання слова

Стаття 33.

  1. Час, який надається для доповіді, визначається селищною радою за проханням доповідача.
  2. Для співдоповіді надається до 10 хвилин, а для заключного слова до 5 хвилин. Виступаючим у дебатах надається до 3 хвилин.
  3. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається 3 хвилини, але не більше 2 разів по кожному з них.
  4. В окремих випадках головуючий може продовжувати тривалість виступів за згодою депутатів.

Стаття 34.

  Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.

Стаття 35.

  Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушив норми депутатської етики. Якщо виступаючий повторює те, що виголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається і головуючий на засіданні вважає, що селищна рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до оратора з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 36.

  Селищна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 37.

  Депутати, яким не вдалося виступити, мають право на включення свого виступу до протоколу засідання. Для цього депутат зобов’язаний подати свій виступ в письмовому вигляді секретарю ради одразу ж після закінчення обговорення питання, якого цей виступ стосується.

Стаття 38.

  1. Запитання доповідачу і співдоповідачу ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко.
  2. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.
  3. Депутатам, які виступають у дебатах запитання не ставляться. Після обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

Розділ 7.   Порядок голосування пропозицій

Стаття 39.

  На пленарному засіданні селищної ради проводиться відкрите, поіменне або таємне голосування.

Стаття 40.

  Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішень, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

Стаття 41.

  1. Відкрите голосування проводиться шляхом підняття руки та фіксацією результатів голосування лічильною комісією.
  2. Під час голосування проектів документів, головуючий на засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття рішення за основу. Після прийняття такого рішення, голосується пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Після їх прийняття чи відхилення ставляться на голосування питання про прийняття документа в цілому
  3. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставиться на голосування. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.
  4. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім рішення про звільнення з посади селищного голови чи секретаря селищної ради. При голосуванні депутат має один голос і подає його "за" чи "проти" чи "утримався" від голосування. Рішення ради приймаються відкритим голосуванням.
  5. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів, головуючий на засіданні оголошує результат голосування і повідомляє, що прийнято проект (пропозицію) чи відхилено. При очевидній перевазі голосів підрахунки голосування можуть не проводитись, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого. У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунку голосів за рішення ради призначається повторне голосування.
  6. Таємне голосування проводиться у випадках,визначених законодавством України при обранні секретаря селищної ради.
  7. Для проведення таємного голосування і визначення його результату, рада відкритим голосуванням обирає з числа депутатів лічильну комісію та проводить поіменну реєстрацію. До лічильної комісії не може входити селищний голова, а також депутати, які внесені в список для таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії. Форма бюлетеня розробляється лічильною комісією та затверджується на сесії. Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією. Голосування проводиться в сесійній залі. Лічильна комісія встановлює час, місце, тривалість та порядок отримання бюлетенів. Перед голосуванням опечатується скринька.
  8. Депутати запрошуються для голосування лічильною комісією по одному. Депутат отримує бюлетень для голосування, про що він ставить підпис у списку депутатів. При цьому члени лічильної комісії і сам депутат пересвідчуються, що депутат отримав бюлетень встановленої форми без будь-яких позначок, окрім підписів голови та секретаря лічильної комісії. Після отримання бюлетеня голосуючий обов'язково заходить в кабінку для голосування, робить свій вибір, підходить до скриньки і опускає бюлетень в скриньку для голосування.
  9. Після завершення голосування скринька для голосування відкривається в сесійній залі в присутності депутатів. Підрахунок голосів проводиться на столі президії. Результати голосування заносяться до протоколу, який підписується членами лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу селищної ради.
  10.У разі не прийняття рішення проводиться повторне голосування за ту чи іншу кандидатуру за пропозицією селищного голови.
  11.Рішення сесії підписується особою, яка головувала на засіданні.
  12.Рішення ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення відповідного рішення в дію.

Стаття 42.

  На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 43.

  Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений селищною радою текст.

Стаття 44.

  У разі, якщо дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, селищна рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Стаття 45.

  Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставиться на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

Стаття 46.

  Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Розділ 8.   Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради

Стаття 47.

  Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, узагальнюються. За дорученням селищного голови розглядаються комісіями, підзвітними і підконтрольними раді органами та посадовими особами не пізніше як у місячний строк. Про результати розгляду повідомляється безпосередньо депутатам, які внесли пропозиції і зауваження.

Розділ 9.   Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 48.

  На засіданнях селищної ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення–позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради.
  Після позбавлення депутата права на виступ, він має право подати свої пропозиції з питань порядку денного в письмовому вигляді в порядку передбаченому статтею 37 Регламенту.

Стаття 49.

  Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ, у противному разі головуючий може припинити його виступ.

Стаття 50.

  Якщо оратор перевищує час відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий позбавляє його слова

Стаття 51.

  Під час засідання сесії селищної ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням, користування мобільним зв'язком тощо). Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов'язано із застосуванням до оратора заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 52.

  Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання селищної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів визначеною шляхом голосування без обговорення оголошує перерву. У таких випадках за висновком комісії з питань регламенту, етики депутатів, законності та охорони правопорядку,головуючий може позбавити слова депутата до кінця пленарного засідання. Це рішення доводиться до відома виборців через об'яви.

Стаття 53.

  Якщо депутат грубо та систематично порушує дисципліну та чинить перешкоди в проведенні пленарного засідання, головуючий за згодою більшості присутніх депутатів визначеною шляхом голосування без обговорення оголошує перерву. У таких випадках, за висновком комісії з питань регламенту, етики депутатів, законності та охорони правопорядку, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Розділ 10.   Протокол засідання селищної ради

Стаття 54.

  1. Засідання сесії селищної ради протоколюється.
  2. Ведення протоколу засідання сесії селищної ради здійснює секретар селищної ради або особа, що виконує його обов'язки на пленарному засіданні сесії.
  3. У протоколі засідання селищної ради зазначаються:
  1)дата, місце, початок, тривалість перерви і час закінчення засідання;
  2)кількість депутатів, присутніх на засіданні та їх прізвища, ім'я, по-батькові;
  3)запрошені на сесію (присутні реєструються за бажанням);
  4)питання порядку денного, внесені на розгляд;
  5)зміни та доповнення до проектів рішень, які враховуються при голосуванні;
  6)запити та запитання депутатів та відповіді на них, повідомлення;
  7)прізвища виступаючих та короткій зміст виступу;
  8)всі внесені на голосування питання;
  9)повні результати голосування і прийняті рішення.
  4. Якщо сесія триває кілька днів, протокол засідань складається на кожен день окремо.

Стаття 55.

  1. Протокол сесії селищної ради є офіційним документом, що підтверджує обговорення і прийняття рішення радою.
  2. Протокол сесії підписують: головуючий на пленарному засіданні, секретар селищної ради або особа, яка писала протокол та депутати за їх бажанням.
  3. Протоколи сесій селищної ради зберігаються у приміщенні селищної ради.

Стаття 56.

  Протокол сесії після підписання головуючим на пленарному засіданні та секретарем селищної ради, може надаватись депутатам селищної ради для ознайомлення за їх зверненням.

Стаття 57.

  Секретар селищної ради по кожному засіданню формує матеріали сесії, які включають: протокол засідання, відомості про реєстрацію депутатів, проекти документів, які розглядалися на сесії, запити депутатів, матеріали, які поширювалися серед депутатів у зв'язку з розглядом питань.

Розділ 11.   Організація розгляду питань

Стаття 58.

  1. Суб'єктами подання проектів рішень виступають селищний голова, секретар селищної ради, постійні комісії ради, депутати ради та виконавчий орган ради.
  2.Проекти рішень подаються на реєстрацію до секретаря селищної ради в одному екземплярі та в електронному вигляді.

Стаття 59.

  Проект рішення повинен містити:
  1)назву документа;
  2)преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;
  3)додатки (якщо вониє);
  4)інформацію, щодо суб'єкта подання, його підпис;
  5)у випадку внесення проекту рішення селищної ради, яке передбачає матеріальні чи інші витрати бюджету, мають додаватись фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

Стаття 60.

  Після реєстрації проекту рішення та його розгляду селищним головою, секретар селищної ради протягом одного дня передає його разом із супровідними документами або електронними носіями до відповідної постійної комісії (постійних комісій) селищної ради, до компетенції якої (яких) належить розгляд проекту рішення селищної ради.

Стаття 61.

  Постійні комісії ради до 5 днів розглядають проект рішення та готують відповідний висновок.

Стаття 62.

  1. Опрацьований відповідно до вимог Регламенту ради проект рішення, передається до юриста виконавчого органу ради, а потім до апарату ради.
  2. Апарат селищної ради готує та подає селищному голові для затвердження проект порядку денного та доповідну, де зазначають:
  1)скільки проектів рішень пройшли визначену Регламентом селищної ради процедуру підготовки для розгляду на пленарному засіданні ради;
  2)які проекти рішень готували за скороченою процедурою.

Стаття 63.

  На пленарному засіданні селищної ради секретарі відповідних постійних комісій ради, фіксують усі зауваження до проектів рішень ради, що озвучені і проголосовані на пленарному засіданні сесії ради.

Стаття 64.

  Після пленарного засідання сесії секретар селищної ради готує стенограму тапротокол пленарного засідання сесії селищної ради, яку підписує головуючий на пленарному засіданні ради.

Стаття 65.

  Відповідні постійні комісії селищної ради в триденний термін після пленарного засідання сесії селищної ради опрацьовують рішення відповідно до зауважень та змін, які були зафіксовані у стенограмі та передають їх секретарю селищної ради.

Стаття 66.

  Секретарселищної ради перевіряє на відповідність стенограмі та протоколу, а при необхідності повертає на доопрацювання до відповідної постійної комісії ради.

Стаття 67.

  Секретар селищної ради не пізніше як через 10 робочих днів після проведення пленарного засі дання ради передає рішення на підпис селищному голові.

Стаття 68.

  Після підписання рішення ради селищним головою, секретар селищної ради присвоює рішенню ради номер, оприлюднює рішення та доводить до відома зацікавлених осіб.

Стаття 69.

  Обговорення питання на сесії включає:
  1)доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
  2)співдоповіді, у разі потреби, запитання співдоповідачам, відповіді на них;
  3)виступи депутатів;
  4)заключне слово доповідача та співдоповідача.

Стаття 70.

  Для доповідей на сесії надається до 10 хвилин; співдоповідей – до 10 хвилин; виступаючим в обговореннях, а також для заключного слова – до 5 хвилин; для повторних виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, дебатів запитань,пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

Стаття 71.

  За рішенням ради може встановлюватися загальний час навиступи, відповіді на запитання, тощо.

Стаття 72.

  Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю присутніх голосів на даній сесії у випадках:
  1)якщо список бажаючих виступити вичерпано;
  2)якщо ніхто не подав заяву про надання слова;
  3)у разі закінчення визначеного для виступів часу;
  4)у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Стаття 73.

  Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення, наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення.

Стаття 74.

  Тексти виступів депутатів, які записалися до виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути включені до стенограми сесії.

Розділ 12.   Порядок ухвалення рішень сесією ради та їх опрацювання після сесійного засідання

Стаття 75.

  Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

  Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  При розгляді кожного питання порядку денного запропоновані проекти рішень приймаються за основу.

Стаття 76.

  Рішення вступає в силу з моменту його підписання головуючим, якщо інше не обумовлено безпосередньо в тексті рішення.

Стаття 77.

  Ухвалені радою рішення оформлюються в 10-ти денний термінсекретарем селищної ради, підписуються головуючим на сесії та зберігаються в приміщенні селищної ради.

Стаття 78.

  1. Копії ухвалених сесією ради рішень доводяться до відома голів комісій, виконавців та виконавчого органу ради секретарем селищної ради негайно після підписання їх головуючим на сесії шляхом розміщення текстів рішень на офіційному веб-сайті (chabany-rada.gov.ua).
  2. Копії рішень надаються за письмовими зверненнями в порядку визначеному законодавством.

Стаття 79.

  Винесенню питання на розгляд сесії передує, як правило, його підготовка у відповідних комісіях. Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводяться до депутатів письмово або (за її дорученням) через виступ представника комісії.

Стаття 80.

  Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення результатів голосування, головуючий нікому не надає слово.
  Рішення селищної ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Розділ 13.   Розгляд питань про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету

Стаття 81.

  Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету вносяться головою виконавчого комітету не пізніше як за 15 днів до їх розгляду на сесії. Вищезазначені проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю представників виконавчого комітету.

Стаття 82.

  Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету здійснює постійна комісія з питань - бюджетної діяльності та соціального розвитку території селищної ради.

Стаття 83.

  Остаточні висновки з цих питань та проекти рішень сесії розглядаються на спільних засіданнях цих комісій за участю голів усіх інших постійних комісій. Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

Стаття 84.

  Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звітів або інформації про їх виконання рада приймає рішення.

Розділ 14.   Планування роботи ради

Стаття 85.

  1. Робота ради планується на поточний рік. Пропозиції, щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях вносяться селищним головою за власною ініціативою, постійними комісіями, депутатськими групами, депутатами.
  2. На їх підставі, селищний голова формує та вносить на розгляд сесії ради. Крім питань, які віднесені до компетенції ради, в перелік питань для розгляду включаються звіти органів, посадових осіб, які селищна рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інформація щодо виконання прийнятихрішень. Рада періодично заслуховує звіт виконання плану роботи.
  3. Проект плану попередньо розглядається у постійних комісіях ради

Розділ 15.   Селищний голова

Стаття 86.

  1. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення Чабанівською селищною виборчою комісією Києво-Святошинського району Київської області на пленарному засіданні селищної ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду особи обраної відповідно до закону.
  2.Про обрання селищного голови селищна рада приймає відповідне рішення:
  1)виконує свої обов'язки до обрання селищного голови нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень селищного голови;
  2)працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток;
  3. Забезпечує здійснення у межах наданих повноважень органів виконавчоївлади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України, цього регламенту та відповідних органів виконавчої влади:
  1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
  2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
  3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
  4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
  5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
  6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
  7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
  8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
  9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
  10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
  11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
  12) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
  13) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;
  14) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
  15) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
  16) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
  17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
  18) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
  19) веде особистий прийом громадян;
  20) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
  21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
  22) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
  23) видає розпорядження у межах своїх повноважень;
  4.Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
  Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:
  1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
  2) припинення його громадянства;
  3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
  4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
  5) відкликання з посади за народною ініціативою;
  6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
  7) його смерті.
  5. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданихйому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України"Про військово-цивільні адміністрації".
  6. Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 86 Регламенту, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням селищної ради, прийнятим шляхом таємного голосування
  не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.
  7. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
  8. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

Розділ 16.   Секретар селищної ради

Стаття 87.

  Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови.
  Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:
  1) на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;
  2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;
  3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради, селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
  4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
  5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
  У разі якщо селищна рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.
  4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

Стаття 88.

  1. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
  2. Секретар селищної ради:
  1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження селищного голови;
  2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
  3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
  4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;
  5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
  6)за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
  7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
  8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
  9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням Чабанівської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
  10) вирішує за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.
  11) здійснює контроль за реєстрацією депутатів та запрошених;
  12) реєструє записки з проханням на виступи, на їх підставі формує список депутатів, які бажають виступити та передає його головуючому на сесії;
  13) веде облік виступаючих на сесії;
  14) реєструє проекти документів, заяви, повідомлення, пропозиції та прохання депутатів, постійних комісій, депутатських груп;
  15) забезпечує підрахунок голосів під час голосування;
  16) забезпечує ведення протоколу сесії.

Стаття 89.

  Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету селищної ради;

Стаття 90.

  Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради.

Розділ 17.   Депутати селищної ради

Стаття 91.

  Селищна рада складається з 26 депутатів, які обираються мешканцями населених пунктів селищної ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Закону України "Про місцеві вибори".

Стаття 92.

  Порядок діяльності депутата селищної ради визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", цим Регламентом та іншими чинними законодавчими актами.

Стаття 93.

  Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту оголошення Чабанівської селищної виборчої комісії Києво-Святошинського району Київської області на сесії селищної ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради наступного скликання.
  Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
  Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

Стаття 94.

  Депутату видається посвідчення встановленого зразка та нагрудний знак.

Стаття 95.

  1. Депутат селищної ради:
  1)представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат,крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
  2)на час сесії, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виборчих або службових обов'язків з відшкодуванням йому заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету;
  3)зобов'язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійних комісій та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні селищної ради її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участь у голосуванні, крім випадків, коли селищна рада приймає рішення щодо його персонально;
  4)який не може взяти участі в засіданні селищної ради, повинен завчасно із зазначенням причини, повідомляти про це селищного голову через виконавчий апарат селищної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії –голову цієї комісії;
  5)у разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень ради та її органів селищна рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання депутата у встановленому порядку;
  6)має право звернутися із запитом до селищного голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території селищної ради;
  7)орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну або письмову відповідь на запит на сесії ради у 10 денний строк, якщо інші терміни не встановлені радою. За результатами розгляд запиту рада, при необхідності, приймає рішення;
  8)пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомляти депутата та раду;
  9)має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів;
  10)повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими чинними законами, цим Регламентом;
  11)депутат забезпечується місцем в залі засідань сесії. Рада, її апарат сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.
  12)доручення депутату можуть давати: селищний голова, його заступник, голова комісії до якої депутата обрано.
  2. Кожний депутат селищної ради має право мати до двох помічників-консультантів,права та повноваження яких регламентуються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Стаття 96.

  1. Кожний депутат селищної ради може мати до двох помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
  2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат селищної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
  3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата селищної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата селищної ради, яке затверджується селищною радою.
  4. Помічником-консультантом депутата селищної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата селищної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата селищної ради.
  5. Помічник-консультант депутата селищної ради має право:
  1) входити і перебувати у приміщеннях селищної ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
  2) одержувати надіслану на ім'я депутата селищної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата селищної ради;
  3) за дорученням депутата селищної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата селищної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
  4) за письмовим зверненням депутата селищної ради та за згодою посадових осіб селищної ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.
  6. Помічник-консультант депутата селищної ради зобов'язаний:
  1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата селищної ради;
  2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата селищної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата селищної ради;
  3) за дорученням депутата селищної ради вивчати питання, необхідні депутату селищної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
  4) допомагати депутату селищної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
  5) допомагати депутату селищної ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
  6) надавати депутату селищної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.
  7. Помічнику-консультанту депутата селищної ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву селищної ради, прізвище депутата селищної ради, номер його виборчого округу, а також те, що помічник-консультант депутата селищної ради працює на громадських засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради, опис якого затверджується селищною радою, видається селищною радою за письмовим поданням депутата селищної ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до селищної ради по закінченню повноважень депутата селищної ради або за його письмовим поданням.

Розділ 18.   Депутатські запити, звернення, запитання, пропозиції і зауваження депутатів

Стаття 97.

  Депутатський запит:
  1)депутатський запит вноситься у письмовій чи усній формі і включається в порядок денний сесії, якщо надійшов до ради до затвердження порядку денного;
  2)коли запит подано депутатом після затвердження порядку денного, він вноситься в протокол сесії і підлягає включенню в порядок денний наступної сесії;
  3)селищний голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто,та встановлює строк його розгляду;
  4)орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані в установлений строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради;
  5)по запиту може проводитись обговорення та приймається рішення. Обговорення може бути відкрите, якщо на цьому наполягає депутат, і не менш однієї п'ятої частини депутатів від їх фактичної кількості;
  6)як правило депутатський запит вноситься на розгляд сесії у випадках, коли проблема має загальний характер, коли на депутатські звернення та запитання не отримані відповіді або відповіді не задовольнили авторів звернень, та коли запит направляється від групи депутатів;
  7)для розгляду відповіді на депутатський запит на сесію запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

Стаття 98.

  Депутатські звернення та запитання:
  1)депутатські звернення та запитання направляються посадовим особам в письмовій формі окремими депутатами чи групами депутатів;
  2)в апараті селищної ради на прохання депутатів здійснюється належне оформлення звернень, запитань та запитів депутатів, їх реєстрація і контроль за реагуванням на них.

Розділ 19.   Депутатські групи

Стаття 99.

  Депутати селищної ради можуть добровільно об'єднуватись у депутатські групи за умови, що до їх складу входять депутати за кількістю не меншою, ніж 10 відсотків від загальної кількості складу ради.

Стаття 100.

  1. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".
  2. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

Стаття 101.

  Порядок утворення депутатських груп:
  1)депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів ради. Депутат ради може входити до складу тільки однієї депутатської групи;
  2)депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають між собою особу, яка очолює депутатську групу;
  3)депутатська група реєструється селищною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи протокол зборів групи та підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу;
  4)депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
  5)організація діяльності депутатських груп визначається радою.

Стаття 102. Права депутатських груп

  Депутатські групи мають право:
  1)на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
  2)попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
  3)на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
  4)об'єднувати зусилля з іншими групами для створення більшості в раді чи опозиції;
  5)здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 103

  1.Діяльність депутатських груп припиняється:
  1)у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 3 депутатів;
  2)у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
  3)після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.
  2. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Розділ 20.   Забезпечення умов для здійснення депутатських повноважень, доручень виборців та звіти перед виборцями

Стаття 104.

  Рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами ради їх повноважень:
  1)апарат ради забезпечує депутатів офіційними виданнями, інформаційними та довідковими матеріалами, надає можливість ознайомитись з рішенням ради, з розпорядженням селищного голови, розпорядженнями та рішеннями виконавчих органів ради, організовує ознайомлення депутатів ради із законодавством України, досвідом роботи інших рад, організовує допомогу з правових питань депутатської діяльності;
  2)вирішення питань організаційно-технічного та фінансового забезпечення діяльності депутатів ради покладається на апарат ради;
  3)для ефективної роботи та виконання депутатами своїх обов'язків, постійні комісії ради, депутатські групи забезпечується необхідними приміщеннями, в тому числі громадськими приймальнями для роботи з виборцями, матеріалами, меблями, інвентарем, сучасною технікою, засобами зв'язку, тощо;
  4)для попереднього, ознайомлення та обговорення проектів рішень, які виносяться на пленарне засідання, стану виконання рішень ради та вирішення організаційних питань селищним головою чи заступником за його дорученням може встановлюватись депутатський день.
  5)виборці можуть надавати депутату ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб територіальної громади.
  6)доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання ради та її органів. Доручення депутату ради має бути підтримане більшістю учасників збо4рів;
  7)доручення виборців, виконання яких потребує прийняття рішення радою або її виконавчим органом, фінансових або інших матеріальних витрат, доводиться депутатом до ради або її органів. Рада та її органи аналізують доручення виборців з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових можливостей, готують відповідні рішення. Депутат ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради чи групи;
  8)контроль за виконанням доручень виборців здійснюється радою, її органами та депутатами ради;
  9)депутат ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями свого округу;
  10)звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу в окрузі, про прийняті радою рішення, хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та виконання рішень, а також виконання доручень виборців округу.

Розділ 21.   Постійні комісії селищної ради

Стаття 105.

  Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

Стаття 106.

  Постійні комісії ради є органом ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відома контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 107.

  1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому про склад комісії, або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.
  2. Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідувати і реорганізувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу постійної комісії та брати учать в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Численність комісій формується у приблизно рівній кількості.

Стаття 108.

  До складупостійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконкому, секретар селищної ради.

Стаття 109.

  Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку бюджету, звіти про вико-нання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питанні, які вносяться на розгляд ради, розроблюють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 110.

  Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 111.

  Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації рішень комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 112.

  1. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  2. Основною формою роботи комісії є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  3. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:
  1)час, дата, місце проведення засідання;
  2)хто бере участь в ньому, головує на засіданні;
  3)перелік питань для розгляду, виступаючі;
  4)прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

Стаття 113.

  За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності –заступником голови або секретарем комісії.

Стаття 114.

  Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому, розгляду органами, підприємствами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про ре-зультати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений строк.

Стаття 115.

  Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створити підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, селищного голови, розглядаються постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 116.

  Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 117.

  Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальним перед нею.

Стаття 118.

  Селищна рада утворює постійні комісії:
  1)Комісія з питань регламенту, етики депутатів, законності та охорони правопорядку;
  2)Комісія з питань планово-бюджетної діяльності та соціального розвитку території селищної ради;
  3)Комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
  4)Комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, материнства та дитинства;
  5)Комісія з питань освіти, культури, спорту, духовного розвитку та молодіжної політики;
  6)Комісія з питань комунального господарства, розвитку підприємництва, благоустрою і транспорту;
  7)Орган опіки і піклування.

Стаття 119.

  Робота комісії планується на півріччя. План роботи затверджується на засіданні комісії. У ньому зазначаються заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за виконання. У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка для розгляду на сесії, вивчення інших питань віднесених до компетенції комісії.

Стаття 120.

  1. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий комітет ради.
  2. Засідання постійної комісії ради скликається при необхідності, але не рідше термінів, визначених Положенням про постійні комісії ради. Цим же Положенням регламентується і порядок ведення засідань також засідань постійних та тимчасових комісій ради.

Розділ 22.   Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 121.

  Тимчасові контрольні комісії селищної ради обираються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначеного радою питання, що належить до повноважень ради

Стаття 122.

  Селищна рада може утворювати тимчасовіі контрольні комісії у відповідності із ст.48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 123.

  Рішення про створення тимчасової контрольної комісії селищної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову приймається сесією ради.

Стаття 124.

  Комісія вважається правомочною, якщо за її створення проголосувало не менше однієї третини депутатів.

Стаття 125.

  Засідання тимчасових контрольних комісій, як правило, закриті. Депутати , які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені для участі в роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.

Стаття 126.

  Результати роботи тимчасової контрольної комісії оформляються довідкою, яку підписують усі члени комісії, доводяться до відома селищного голови, а в разі потреби звіти і пропозиції тимчасових контрольних комісій розглядаються на пленарних засіданнях.

Стаття 127.

  Повноваження тимчасової контрольної комісії селищної ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 128.

  Повноваження тимчасової контрольної комісії селищної ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ 23.   Виконавчий комітет селищної ради

Стаття 128.

  Виконавчий комітет селищної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

Стаття 129.

  Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови, заступника селищного голови з питань виконавчих органів ради, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Стаття 130.

  На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою, встановлені цим Регламентом для селищного голови.

Стаття 131.

  Виконавчий комітет ради здійснює організаційне, правове, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодій і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 132.

  Виконавчий комітет ради утворюється селищною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням селищного голови, і є підзвітним і підконтрольним селищній раді

Стаття 133.

  До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря селищної ради.

Стаття 134.

  До відання виконкому селищної ради належать власні повноваження та делеговані повноваження, відповідно до ст. ст. 27-40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 135.

  1. Виконавчий комітет утворює постійні комісії: адміністративну, узгоджувальну. Виконавчий комітет селищної ради за посадою очолює селищний голова.
  2. Функції виконавчого комітету селищної ради:
  1)виконавчий комітет попередньо розглядає проекти програми соціально-економічного і культурного розвитку, проект бюджету селищної ради, проекти рішень із питань, що вносяться на розгляд ради;
  2)основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання, які скликаються селищним головою, а в разі його відсутності заступником селищного голови чи секретарем виконавчого комітету в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць;
  3)засідання виконавчого комітету єправомочним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету;
  4)виконавчий комітет повідомляє депутатів за 10 днів про своє засідання, час і дату його проведення та порядку денного (по телефону або письмово).

Розділ 24.   Прикінцеві положення

Стаття 136.

  Особливо важливі питання, які зачіпають інтереси більшості територіальної громади такі як встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, питання регулювання земельних відносин, природними ресурсами та охорони навколишнього середовища, установка малих архітектурних форм (МАФ) та інше потребують обов’язкового затвердження на пленарних засіданнях селищної ради згідно чинного законодавства.

Стаття 137.

  Регламент виконавчого комітету селищної ради, положення про постійні та інші комісії приводяться у відповідності діючому законодавству України і Регламенту селищної ради.

Стаття 138.

  Форма і зміст договорів (контрактів) розробляється юрисконсультом Чабанівської селищної ради та погоджуються комісією з питань регламенту, етики депутатів, законності та охорони правопорядку і узгоджується з усіма комісіями селищної ради.

Стаття 139.

  Зміни і доповнення до Регламенту вносяться у відповідності діючому законодавству України.

Стаття 140.

  Місцеві ініціативи і пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань на розгляд селищної ради підлягаютьобов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування у відповідності до вимог п.2 і п.3 ст. 9 та п.3 ст.13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Селищний голова
О.Ф.Киризлієв